2015 SUP kilpailusääntökirja

2015 SPLL -SM ja SM ranking kilpailusääntökirja

Sääntökirjan on laatinut Suomen Purjelautaliitto ry:n (SPLL) SUP-jaos. Sääntökirjaa päivitetään jatkuvasti. Kulloinkin voimassa oleva sääntökirja löytyy päivitettynä SPLL:n www-sivuilta. spll.fi

Lataa tästä tulostettava SUP sääntökirja 2015 (PDF)

Sisällysluettelo

 • Turvallisuus
 • SUP-lautojen ja –tarvikkeiden määritelmä
 • Kilpailijaa koskevat säännöt ja turvallisuus
 • Kilpailupäällikön vastuut ja turvallisuusohjeet
 • Palkintoraha, ikäluokat ja sarjat
 • Kilpailun/ ratojen määritelmät
 • Ratatyypit
 • Lähtö- ja maaliintuloprotokolla/ Merkin siirtyminen radalla
 • Rikkeet/ rangaistukset/ protestit
 • Ranking, SM, pisteytys

Turvallisuus

Kilpailijoiden, yleisön, kilpailunjärjestäjien ja toimitsijoiden turvallisuus on aina asetettava etusijalle jokaisessa kilpailutapahtumassa. Kilpailupäälliköiden on tiedotettava kilpailijoita ja toimitsijoita vallitsevista olosuhteista ja odotettavissa olevista olosuhteista. Kilpailupäälliköiden on myös varoitettava kilpailijoita mistä tahansa vaaratilanteesta, joka saattaa nousta esiin kilpailun aikana ja vaarantaa kilpailjoiden turvallisuuden kilparadalla tai tapahtuma-alueella. Kilpailupäällikön on myös esitettävä kilpailijoille ennen ensimmäistä lähtöä kilpailijakokouksessa turvallisuussuunnitelma hätätilanteen varalle.

Kilpailupäälliköiden tulee muistuttaa kilpailijoita niistä merkeistä, joilla kilpailijoille viestitään tapahtuman aikana mahdollisesta hätä- tai vaaratilanteesta. Jokaisen kilpailijan tulee olla valppaana ja valmiina auttamaan tilanteen niin vaatiessa.

Alle 15-vuotiaiden kilpailijoiden tulee käyttää kilpaillessaan henkilökohtaista kelluntavälinettä (kelluntaliivi tai vastaava) vesillä ollessaan. Kaikkien kilpailijoiden tulee käyttää kilpaillessaan lautaan ja kilpailijaan itseensä kiinnitettyä karkuremmiä vesillä ollessaan.

SUP-lautojen ja –tarvikkeiden määritelmä

 1. Avoin luokka: Luokan kilpailuun saa osallistua millä tahansa SUP-laudalla ja SUP-melalla.SUP-laudan painoa ja mallia ei ole rajoitettu.
 2. Useampirunkoisia lautoja ei hyväksytä.
 3. Melan tulee olla SUP-käyttöön tarkoitettu ns. single blade-mela.
 4. Evien kokoa ei ole rajoitettu. Evä ei saa olla yli 30 asteen kulmassa kohtisuoraan laudan pohjasta katsottuna. Evä ei saa luoda lautaan nostetta (’foil effect’)
 5. Laudassa ei saa olla peräsintä tai peräsimen tavoin toimivaa evää.
 6. Kilpailijan henkilökohtaisiin varusteisiin kuuluu henkilökohtainen pelastusliivi sekä lautaleash. Matkakisassa aina leashpakko sekä tarvittaessa pelastusliivi.

Kilpailijaa koskevat säännöt ja turvallisuus

 1. Kilpailija päättää itse osallistumisesta kilpailuun, jos luopuu kilpailusta, siitä ilmoitettava kilpailulautakunnalle ennen radalta poistumista.
 2. Kilpailijan tulee meloa SUP-lautaa pääsääntöisesti seisten kilpailun startista maaliintuloon saakka. Kilpailija saa istua, polvistua tai maata laudalla ilman, että etenee samalla. Mikäli kilpailija ottaa viisi vetoa tai enemmän melalla muutoin kuin seisten, kilpailija diskataan kyseisestä kilpailulähdöstä (DSQ)
 3. Poikkeuksena sääntöön ovat kilpailijan ja/ tai kilpailijan välineiden turvallisuutta vaarantavat olosuhteet, jotka kilpailija voi välttää etenemällä meloen istumalla, makaamalla tai polvistuneena.
 4. Kilpailija saa käyttää etenemiseen ainoastaan melaa, aaltoja ja tuulta kilpailun aikana. Ulkopuolinen apu ei ole sallittua kilpailun aikana. Ulkopuolisella avulla tarkoitetaan toisen laudan tai muun aluksen vetoapua, purjeen käyttöä, tuulen voimaa etenemiseen hyödyntävien vaatteiden käyttöä tai muuta etenemisnopeuteen vaikuttavaa välinettä paitsi SUP-lautaa, -eviä ja –melaa.
 5. Kilpailijoiden ja toimitsijoiden turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää. Kilpailuun osallistuvien on osallistuttava kilpailijakokouksiin ja seurattava kilpailun aikana jaettavaa tietoa kilpailuolosuhteista ja muista kilpailuun vaikuttavista tiedonannoista. Kilpailupäällikön on huolehdittava, että kilpailijat saavat tarvittavat tiedot tietoonsa hyvissä ajoin ennen kilpailustarttia. Kilpailupäällikön on myös muistutettava kilpailijoita seuraavista signaaleista:

Merkinanto hätä- tai vaaratilanteessa

 • kun joku on loukkaantunut tai vaarassa: melaa pidetään pystysuoraan ilmassa taivasta kohti tai heilutetaan
 • kun joku on avun tarpeessa muttei loukkaantunut: kättä heilutetaan ilmassa

Toiminta hätä- tai vaaratilanteessa

 • jokaisen kilpailijan on avustettava vaarassa olevaa tai loukkaantunutta vesillä kulkijaa

Kansainvälinen hätämerkki vesillä

 • käsien heiluttaminen ristiin pään yläpuolella selkeästi, rauhallisin liikkein

Kilpailupäällikön vastuut ja turvallisuusohjeet

 1. Kilpailupäällikön tulee noudattaa kulloinkin voimassa olevaa kotimaista sääntökirjaa.
 2. Sääntökirjan lisäksi kilpailupäällikkö voi yhteistyössä kilpailunjärjestäjän kanssa määritellä tapahtumakohtaisen kilpailijaohjeen, jossa huomioidaan tarkemmin paikalliset olosuhteet ja järjestäjän puitteet.
 3. Kilpailupäällikön on kommunikoitava kilpailijoiden kanssa ja asetettava seuraavat asiat kilpailijoiden nähtäville kilpailijakokouksessa ennen ensimmäistä kilpailulähtöä:
  1. Kaikki lähtöajat, radat ja palkintojenjakoajankohta ja –paikka
  2. Pitää nähtävillä kotimaista sääntökirjaa ja mahdollista kisakohtaista kilpailijaohjetta
  3. Kilpailijakokouksen pitäminen vähintään puoli tuntia ennen ensimmäistä kilpailulähtöä
  4. Jakaa kilpailijoille tiedoksi turvallisuusohjeet, kuten vaatimukset kelluntaliivin tai karkuremmin käytöstä, turvaveneiden määrä ja sijainti/ merkitseminen jne.
  5. Lähtöprotokolla, maaliintuloalueet
  6. Paikka ja aika tulosten julkaisemiselle
 4. Kilpailupäällikön tulee huomioida ja tiedottaa kilpailijoille vallitsevat paikalliset venereitit ja muut mahdolliset kilpailun kulkuun vaikuttavat tiedot vesistön liikenteestä tai muusta kilpailualueella tapahtuvasta toiminnasta, joka saattaa vaikuttaa kilpailun kulkuun.
 5. Kilpailupäällikön ja kilpailun järjestäjän tulee huomioida vallitsevat sääolosuhteet ja –ennusteet ja toimittava näiden mukaisesti siten, että kilpailijoiden, toimitsijoiden ja muiden tapahtumaan osallistuvien turvallisuus ei vaarannu.
 6. Kilpailun tulokset julkistettava palkintojenjako tilaisuudessa sisältäen kisaluokat, kilpailijoiden nimet, iät, sukupuolet ja sarjat

Palkintoraha, ikäluokat ja sarjat

 1. Mikäli kilpailussa jaetaan palkintoraha, tämän rahan tulee olla sponsorin kustantama; palkintorahaa ei tule jakaa osallistumismaksuista (osallistumismaksun suuruus ei saa olla riippuvainen mahdollisen palkintorahan määrästä)
 2. Osallistumismaksut ja ikäluokat:
  1. Alle 12-vuotiaat: ei osallistumismaksua
  2. Juniorit (Kilpailun 1. päivänä alle 18-vuotiaat)
  3. Yli 18-vuotiaat
  4. Seniorit (Kilpailun 1. päivänä 60-vuotiaat ja yli)
  5. Sarjat: Miehet, Naiset, joissa ikäluokat. Kilpailijan on ilmoittautumisensa yhteydessä ilmoitettava, missä sarjassa hän haluaa kilpailla. Kilpailija voi kilpailla vain yhdessä sarjassa. Esim. juniori tai nainen voi halutessaan kilpailla miesten sarjassa. Kilpailunjärjestäjä yhdessä kilpailupäällikön kanssa päättää, mitä sarjoja kilpailussa käytetään. Tähän vaikuttaa ennen kaikkea kilpailijoiden määrä.

Kilpailun/ ratojen määritelmät

 1. Slalom rata (short track)– On suositeltavaa, että lyhyt slalom rata sijoitetaan lähelle rantaa. Tämän radan tulisi toimia myös lasten (alle 12-vuotiaat) pääasiallisena kilpailuratana turvallisuuden takaamiseksi.
 2. Pitkä rata (long distance)– On suositeltavaa, että pitkän radan kokonaismatka olisi vähintään 7 kilometriä. Tilanteet, jolloin rata voi olla alle 7 kilometriä: turvallisuutta ei voida taata koko matkalle, aikarajat tulevat liian pitkiksi tai kilpailussa on useita lähtöjä tai hiittejä.
 3. Ratojen suunnittelussa on huomioitava paikalliset olosuhteet, kuten virtaus, aallokko, tuuli, poijukäännökset, veneliikenne jne.
 4. Jokaisessa kisassa kisan nimen yhteydessä tulee ilmoittaa radan mitta (noin).

Ratatyypit

 1. Slalom – Maali- ja lähtölinja saadaan helposti lähelle katsojia ja yleensä viedään kaksipoijua, mitkä kierretään toinen vasemmalta ja toinen oikealta .
 2. Pitkä rata – Maali- ja lähtölinja helposti katsojien lähelle, rata merkitään isoin poijuin tai kierretään luontaisia merkkejä kuten saaret.
 3. Kilpailupäällikkö voi tarvittaessa muuttaa annettua rataa mikäli olosuhteet ja turvallisuuden säilyttäminen niin vaativat. Muutoksesta on tiedotettava kilpailijoita viimeistään puoli tuntia ennen kyseistä kilpailulähtöä.

Lähtö- ja maaliintuloprotokolla/ Merkin siirtyminen radalla

 1. Kilpailupäällikön on ilmoitettava kilpailijakokouksessa vähintään puoli tuntia ennen ensimmäistä kilpailulähtöä lähtöviestitysprotokolla eli liput, joilla lähdöt viestitään ja eri luokkien lähtöjärjestys. Lähtö tulisi suorittaa kolmen minuutin varoitusajalla seuraavasti:
  1. 3 minuuttia lähtöön – useita peräkkäisiä äänimerkkejä ja luokkalippu, joiden myötä ensimmäisen luokan lähtijät kokoontuvat lähtölinjalle
  2. 1 minuutti lähtöön – lyhyt äänimerkki ja lippu ylös
  3. 0 minuuttia lähtöön – pitkä äänimerkki ja lippu alas
  4. Seuraavat luokat lähetetään minuutti edellisen luokan jälkeen siten (viestitys: äänimerkki ja lippu ylös/ alas, kilpailijakokouksen ohjeistuksen mukaisesti)
  5. Lähtölinja on avoinna viimeisen lähteneen luokan jälkeen yhden minuutin
 2. Vesilähtö – Lähtölinja tulee asettaa kohtisuoraan ensimmäiseen kierrettävään poijuun nähden. Lähtölinjan toisena päänä voi olla poiju tai vene, toisena päänä poiju, lähtövene tai selkeästi merkitty piste maalla.
 3. Rantalähtö – Lähtölinja tulee asettaa kohtisuoraan ensimmäiseen kierrettävään poijuun nähden kahden lipun tai muun selkeästi näkyvän merkin väliin.
 4. Maalilinja vesillä – kahden poijun, veneen tai muun selkeästi näkyvän merkin välinen linja. Maalilinjan toinen pää voi olla myös rannalla.
 5. Maalilinja rannalla – Rannalla (pois vedestä) sijaitseva, lipuin tai muunlaisin selkeästi näkyvin merkein ilmoitettu linja, joka kilpailijan pitää ylittää melaansa kantaen (mikäli olosuhteet sen sallivat turvallisuuden puitteissa).
 6. Kilpailijan maaliintulo viestitään kilpailijalle lipulla ja/ tai äänimerkillä.
 7. Kilpailupäällikkö määrittelee kilpailukohtaisesti ajan, jonka maalilinja on auki ensimmäisen kilpailijan ylitettyä maalilinjan (esim. lyhyt rata: odotetaan kaikki maaliin, pitkä rata: 45 minuuttia ensimmäisestä maaliintulijasta)
 8. Kilpailupäällikön tulee tiedottaa kilpailijoille, mikäli radalla sijaitseva merkki (poiju, lippu tai vastaava) on siirtynyt tai sitä siirretään. Tiedon tulee saavuttaa kilpailija ennen ensimmäisen kilpailijan etenemistä merkille. Radan tulee olla samanlainen kaikille kyseiseen kilpailulähtöön osallistuville kilpailijoille.

Rikkeet/ rangaistukset/ protestit

 1. Kilpailijan tulee noudattaa rehtiä urheiluhenkeä koko tapahtuman ajan. Kilpailijan tulee toimia annettujen sääntöjen mukaisesti ja välttää yhteentörmäystä muiden vesilläkulkijoiden kanssa.
 2. Mikäli kilpailija rikkoo toista kilpailijaa, rikkonut voi korjata virheensä tekemällä laudallaan 360-käännöksen heti, kun se on turvallisesti mahdollista. Käännös ei saa haitata muita kilpailijoita. Mikäli näin ei tapahdu, on rikotulla kilpailijalla oikeus tehdä protesti rikkojaa vastaan. Protesti on tehtävä heti maalintulon jälkeen. Protestin tekijän on viipymättä ilmoitettava protestista sen kohteelle sekä osoitettava protestitoimikunnalle ja protestin kohteelle mahdolliset todistajat. Protestilautakunta käsittelee protestin ilmoittamanaan ajankohtana.
 3. Epäurheilijamaisesta käytöksestä saattaa seurata hylkääminen kyseisestä kilpailulähdöstä.
 4. Varaslähdön voi korjata kiertämällä lähtölinjan toisen pään ja lähtemällä sitten uudestaan lähtölinjan yli.
 5. Kilpailun aikana vesillä tapahtuvan virheen voi korjata tekemällä 360-käännöksen heti, kun se on turvallisesti mahdollista niin, ettei se vaaranna tai haittaa muita vesillä kulkijoita

Ranking, SM, Pisteytys

 1. Suomessa järjestetään 2015 8 kilpailun ranking.
 2. Jos järjestetään 8 osakilpailua, lasketaan kilpailijan  5 parasta pisteytystä SM-rankingsarjan kokonaistulokseen.
 3. Ranking-kauden päättää Suomenmestaruuskilpailu. Saadakseen SM ja SM ranking pisteitä tulee kilpailijan olla SPLL-jäsen.
 4. Palkitseminen ja pisteytys
  1. SM-kilpailujen jälkeen palkitaan Suomenmestari (kolme parasta) sekä kauden päätöstilaisuudessa SPLL palkitsee rankingsarjojen voittajat
  2. Ranking-pisteet kustakin ranking-osakilpailusta jaetaan seuraavasti,:
   1. sija = 1000 pistettä
   2. sija = 750 pistettä
   3. sija = 550 pistettä
   4. sija = 400 pistettä
   5. sija = 325 pistettä
   6. sija = 250 pistettä
   7. sija = 200 pistettä
   8. sija = 150 pistettä
   9. sija = 125 pistettä
   10. sija = 100 pistettä
   11. sija = 99, 12. Sija = 98, 13. Sija = 97 jne.

   (osakilpailun pistelasku = lyhyt rata+ pitkärata, tasatilanteessa ratkaisee pitkän radan sijoitus,

   Esimerkki
   Kilpailija 1 = Slalom 1. pitkärata 2. =2000
   Kilpailija 2 = Slalom 2. pitkärata 1. =2000
   Osakilpailupisteet : Kilpailija 1. =750 pistettä, kilpailija 2. = 1000 pistettä

  3. SM-kilpailusta jaetaan tuplapisteet.

 

Suomen Purjelautaliitto Ry – SUP-jaos 2014 – ver 1.1